Algemene voorwaarden

1. Inschrijven

 • Deelnemers vanaf 16 jaar kunnen zich inschrijven voor opleidingen en workshops bij Nordic Beauty CND™ Academy.
 • Voor de Nagelstylingopleidingen (CND™ Levels of CND™ Shellac™) geldt geen specifieke vooropleiding.
 • Een cursist kan zich via email inschrijven voor een opleiding, training en/of workshop. Het mailadres is: Academy@nordicbeauty.be. De cursist ontvangt dan een inschrijvingsformulier dat volledig ingevuld moet worden.
  Het is ook mogelijk om op afspraak langs te komen en zich dan in te schrijven voor een opleiding, training en/of workshop.
  Bij een inschrijving voor een Nagelstylingopleiding wordt een voorafbetaling van 20% van het totale bedrag gevraagd. Alleen dan is de inschrijving definitief. Het restant bedrag dient voor de startdatum van de opleiding te zijn voldaan, tenzij er een termijnbetaling is afgesproken.
 • Bij een inschrijving voor een workshop dient de cursist het volledige bedrag te voldoen voor de startdatum. Alleen dan is de inschrijving definitief.
 • Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij Nordic Beauty CND™ Academy binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst.

2. Betalingen

 • Een opleiding, training en/of workshop dient d.m.v. bankoverschrijving te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn aan Nordic Beauty CND™ Academy.
  In goed overleg kan de cursist de nagelstylingopleiding en/of workshop ook voldoen met Bancontact of contant bij Nordic Beauty CND™ Academy binnen de gestelde of afgesproken betalingstermijn.
 • Termijnbetaling is ook een mogelijkheid. Hiervoor zijn aparte voorwaarden.
 • Betalingen dienen voor aanvang van de nagelstylingopleiding of workshop volledig voldaan te zijn, binnen de gestelde betalingstermijn aan Nordic Beauty CND™ Academy. Bij te late betaling, zijn kosten verschuldigd aan Nordic Beauty CND™ Academy. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van te laat betalen wordt geweigerd tot de nagelstylingopleiding of workshop tot dat de achterstand inclusief kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

3. Termijnbetaling

 • In overleg is het mogelijk om een nagelstylingopleiding te betalen in termijnen.
 • Een training en/of workshop kan niet worden betaald in termijnen.
 • Bij de nagelstylingopleidingen kunnen de levels in 2 termijnen worden betaald.
 • Voor termijnafspraken dient er een apart formulier ingevuld en ondertekend te worden.
 • De termijnbetalingen dienen te worden voldaan d.m.v. een bankoverschrijving o.v.v. het factuurnummer binnen de gestelde of afgesproken termijndatum.
 • In overleg kunnen de termijnen ook per Bancontact of contant worden voldaan (vóór de les) bij Nordic Beauty CND™ Academy.
 • Kan de cursist zich niet aan de termijnafspraken houden om welke reden dan ook, dan vervalt per direct de termijnovereenkomst. Er kan dan ook geen les gevolgd worden tot dat het volledige bedrag is voldaan aan Nordic Beauty CND™ Academy. De gemiste les of lessen kunnen niet worden ingehaald.

4. De regels tijdens de lesdagen

 • Op de eerste lesdag van de Nagelstylingopleidingen krijgt de cursist haar lespakket overhandigd en tevens volgt er dan ook een uitleg over de opleiding en het productenpakket.
 • Tijdens de lesdagen is het niet toegestaan om te filmen met een camera of mobiele telefoon. Foto’s maken is wel toegestaan in overleg (eigen werk is natuurlijk toegestaan). Ook wordt het zeer op prijs gesteld dat opleidingsgerelateerde foto’s die gepost worden op social media, om Ivana Prokic CND™ Education Ambassador daarin te taggen of vermelden.
 • Tijdens de lesdagen is er voor de cursist en haar/zijn model koffie, thee te krijgen. Ook lunch (als dat van toepassing is) wordt aangeboden. Graag hoor ik als er iemand met allergieën, etc. zit.
 • De cursist dient elke lesdag haar/zijn producten, penselen en tools mee te nemen. Ook neemt de cursist altijd een handdoek, lesboek, tafellamp, UV lamp en pen/papier mee.
 • Bij workshops worden producten beschikbaar gesteld, tenzij anders vermeld. Wel is het verplicht om eigen penselen en tools mee te nemen.
 • De cursist dient elke lesdag op tijd aanwezig te zijn. Verloren tijd wordt niet ingehaald.

5. Het verzetten/annuleren van lesdagen

 • De cursist verbindt zich tot het volgen van alle bij de Nagelstylingopleiding behorende lessen.
  De cursist moet 24 uur voor aanvang van de lesdag telefonisch of schriftelijk (via de mail; Academy@nordicbeauty.be) de les annuleren en verzetten. Valt dit niet binnen de 24 uur dan is deze lesdag niet meer in te halen en komt te vervallen.
 • Nordic Beauty CND™ Academy is ten alle tijden gerechtigd om lesdagen te wijzigen of annuleren zonder dat de cursist daar aanspraak of recht op compensatie kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster telefonisch of schriftelijk (via mail; Academy@nordicbeauty.be) medegedeeld.
 • Er worden geen Nagelstyling lessen of workshops georganiseerd op zon- of feestdagen.

6. Het annuleren van een opleiding, training of workshop

 • Het annuleren van een opleiding of workshop kan alleen schriftelijk via de mail; Academy@nordicbeauty.be. De annulering is pas geldig wanneer deze is bevestigd door Nordic Beauty CND™ Academy. Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag (ma t/m vrij), wanneer een e-mail buiten werktijd binnenkomt.
 • Wordt er door de deelnemer een workshop/opleiding/training 7 dagen of minder voor de startdatum geannuleerd, dan is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd / kwijt aan Nordic Beauty CND™ Academy en wordt er geen restitutie verleend.
 • Wordt er door de deelnemer tot 1 maand voor de startdatum een workshop/opleiding/training geannuleerd, dan is men de 20% voorafbetaling verschuldigd/kwijt aan Nordic Beauty CNDtm Academy.
 • Wordt er door de deelnemer 1 maand tot 8 (werk)dagen voor de startdatum een workshop/opleiding/training geannuleerd, dan is de cursist 50% van het totaalbedrag verschuldigd/kwijt aan Nordic Beauty CND™ Academy.

7. Annuleren en wijzigen van Nagelstylingopleidingen en workshops door Nordic Beauty CND™ Academy.

 • Bij onverhoopte annuleringen van workshops door Nordic Beauty CND™ Academy wegens te weinig aanmeldingen, overmacht of andere reden, worden betalingen per omgaande en volledig terugbetaald, tenzij de deelnemer een andere datum kiest.
 • Bij onverhoopte annuleringen van lesdagen van een Nagelstylingopleiding door Nordic Beauty CND™ Academy wegens ziekten, overmacht of andere reden, worden deze altijd ingehaald. Hier wordt dan een nieuwe datum voor ingepland.
 • Nordic Beauty CND™ Academy behoudt zich het recht om ten aanzien van Nagelstylingopleidingen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

8. Oefenmodellen

 • Tijdens een Nagelstylingopleiding dient de cursist elke lesdag een model mee te nemen, tenzij anders vermeld op het lesrooster. Per les kan het verschillen wat van type oefenmodel u nodig hebt, bijvoorbeeld een nagelbijter, een nabehandeling, etc.
 • De cursist is zelfverantwoordelijk voor het regelen van oefenmodellen. Zorg dat u ook reservemodellen heeft.
 • Oefenmodellen dienen 16 jaar of ouder te zijn.
 • Een oefenmodel mag geen nagelstyliste, nageldocent of iemand anders uit de nagelbranche zijn. Bij twijfel kan het oefenmodel weggestuurd worden. De cursist dient dan op een oefenhand of -vinger te werken.
 • Mocht het oefenmodel van de cursist afzeggen, dan is dit geen reden om de les te annuleren. Zorg dan eerst voor een nieuw oefenmodel d.m.v. een oproep op Facebook of andere social media. Ivana Prokic CND™ Education Ambassador zal dit bericht dan ook delen op social media. Heeft de cursist dan alsnog geen model, dan kan hij/zij werken op een oefenhand of -vinger.
 • Oefenmodellen hebben niks te zeggen over het feit wat er op hun nagels komt of hoeveel nagels er gedaan worden tijdens de lessen. Dus bespreek dit goed met uw model wat er gaat gebeuren met haar nagels. Wilt u toch nagels afmaken of veranderen van u model, dit dient u thuis verder te doen en niet tijdens de les.

9. Certificaten en examens

 • Bij elke afgerond onderdeel van een Nagelstylingopleiding krijgt de cursist een certificaat.
 • Heeft de cursist van alle onderdelen een certificaat behaald, dan mag de cursist examen doen.
 • Het examen wordt gedaan tijdens het landelijke CND™ Examen. Het examen wordt afgenomen bij Nordic Beauty CND™ Academy zelf op een afgesproken datum. Het examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte waar een model voor nodig is.
 • Na het examen worden de nagels beoordeeld en worden er foto’s gemaakt. De foto’s worden beoordeeld door meerdere CND™ EA’s.
 • Na ongeveer 2-4 weken krijgt de cursist de uitslag van het examen. Is de cursist geslaagd dan wordt er een datum gepland voor een feestelijk uitreiking van het diploma en officiële CND™ Deurschild.

10. Aansprakelijkheid

 • Nordic Beauty CND™ Academy is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen beschadigingen, diefstal van aan de cursist of oefenmodel toebehorende voorwerpen, materialen of persoonlijke bezittingen.
 • Nordic Beauty CND™ Academy is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan nagels van een oefenmodel door toe doen van de cursist.
 • Nordic Beauty CND™ Academy is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen. Nordic Beauty CND™ Academy aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.
 • Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld of vergoed.
 • De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

11. Klachten

Nordic Beauty CND™ Academy heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde Nagelstylingopleiding of workshop schriftelijk worden gericht aan: Academy@nordicbeauty.be of per post aan:
Nordic Beauty
t.a.v. Ivana Prokic
Bergmolen 4
2340 Vlimmeren

Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum, vertrouwelijk worden behandeld.

12. Adviezen

 • Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste.
 • Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagelproducten goed lezen.
 • Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.